Har du husker at klippe hækken ?

Har du husker at klippe hækken ?

Sikker færdsel for alle. Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden gene og risiko fra udhængende grene eller brede hække.
Tænk på de svagtseende, handikappede og trafikanter med barnevogne.
Kommunes park- og vejafdeling gør opmærksomme på, at grundvejene med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal holde deres beplantning, herunder hække, helt på egen grund.

Beskæring eller klipning af beplantning og hæk skal fortages til ejendommens skel mod veje, fortove, stier og pladser. Træer og buske må gerne rage ind til vejareal, men grenenes højde skal altid være sådan, at alle kan passere uden gener. Husk på, at grene hænger længere nede i frugtigt vejr.

Træer og buske skal være beskåret som på illustrationen, så der altid er en frihøjde over fortove (A) på 2,75 meter, og en frihøjde over kørebanen (B) på 4,5 meter.

Et oversigtsareal, vejkryds / hjørnegrund, skal holdes fri for beplantning, skilte, reklamer, bebyggelse og lignende i en højde (C) af maks. 1 meter over vejen.

Hold fortove og stier rene.
Det er grundejernes pligt at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Ved bekæmpelse af ukrudt på vej-, sti, og fortovsarealer må der ikke anvendes ukrudtsmidler på grund af risiko for forurening af grundvandet. Brug i stedet lugejern, damp- eller gasbehandling.
Husk på brandfaren ved brug af gasbrænder!

Kommunens tilsyn
Hække og anden beplantning langs veje og stier bliver jævnligt efterset af kommunens park- og vejafdeling. Hvis kommunens park- og vejafdeling ser beplantning, der ikke overholder reglerne og som bør beskæres, gør de opmærksom på det ved personlig eller skriftlig henvendelse.
Hvis arbejdet ikke udføres af grundejeren, kan det udføres af kommunen for grundejerens regning.