Snerydning

Det siger loven om snerydning
For private grundejere vil reglerne ofte være:

at sne skal ryddes snarest muligt efter snefald,
at der træffes foranstaltninger mod glat føre,
ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.

Lidt om retspraksis
Retspraksis på området har givet en ca. tidsramme, inden for hvilken, man alt efter forholdene kan forvente, at grundejeren har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse.

Sædvanligvis vil tidsrammen være fra:

Mandag – lørdag: kl. 7:00 – 22:00.
Søndag: kl. 8:00 – 22:00.

 

Husk også at snerydning ved skraldestativet, så der kan afhentes affald.

Roskilde Kommune skriver følgende om Grundejerens forpligtelser:

I byer og bymæssige bebyggelser har kommunen i henhold til lovens § 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti, i overensstemmelse med nærværende regulativs punkt 6, med mindre ejendommen ikke vil kunne opnå mindst gående adgang til færdselsarealet,
jævnfør lovens § 6. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.

 

 

 

 

Klokkervej er en B-vej og Roskilde Kommune skriver følgende om snerydning af vejen:

Som 2. prioritet kommer de kommunale boligveje, som kaldes B-veje. Der udføres kun vintertjeneste på B-vejene på hverdage inden for normal arbejdstid og først når A-vejene er farbare. (oktober 2012)

Der er fra Roskilde Kommune lavet et vinterregulativ i oktober 2012, som fortæller om snerydning. Læs det på Roskilde Kommunes hjemmeside.