Navn
§1. Foreningens navn er Klokkervejens Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. Foreningen er stiftet den. 9. september 1990.

Formål
§2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, virke for medlemmernes fælles interesser samt virke, koordinerende overfor for lokalområdet.

§3. Som medlem kan optages enhver, der grundejer eller bosiddende på Klokkervej eller Margrethehåbsvænget 25-33, Roskilde.

Indmeldelse sker til et medlem af bestyrelsen.

Udmeldelse sker skriftligt til Kassereren med mindst en måneds varsel.

Dette medlemskab fritager ikke for medlemskab af eventuelle deklarationsbestemte grundejerforeninger.

§4. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det betales heleårsvis forud. Der kan ikke ske refusion af betale kontingent.

Udvalg/interessegrupper har selvstændig økonomi.

Generalforsamling
§5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af august og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen kan i særligt tilfælde afvikles virtuelt.

Forslag til vedtægtsændringer samt forslag til der vedrører brug af mere end 30% af det årlige indkomne kontingent skal indsendes til bestyrelsen senest 15. juni. Andre forslag kan stilles og vedtages under afholdelse af generalforsamlingens dagsordenspunkt nr. 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker også her skriftligt med mindst 14 dags varsel.

Dagsorden
§6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

 • Valg af dirigent
 • Orientering fra formand og udvalg/interessegrupper
 • Indkomne forslag
 • Revideret regnskab til godkendelse
 • Budget og kontingent til godkendelse
 • Forslag fra forsamlingen
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant
 • Valg af revisor samt en suppleant
 • Eventuelt.

Afstemninger
§7. Alle afstemninger på ordinær såvel som ekstraordinære generalforsamlinger afgøres ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Der kan afgives en stemme pr. parcel. I tilfælde af fremleje er det brugeren af ejendommen, der har stemmeret. Restanter er ikke stemmeberettigede.

Afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning, men dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 af de tilstedeværende kan kræve skriftlig afstemning.

§8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmer for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 (lige årstal) og 3 (ulige årstal) medlemmer.

Suppleanten vælges for 1 år af gangen.

Herudover vælges 1 revisor for 1 år af gangen. Ligeså vælges 1 suppleant.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant kan finde sted.

Udvalg/interessegrupper nedsættes efter behov.

§9. Bestyrelse konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og den fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen forpligter sig til:

  • at informere om sig selv.
  • at informere om udvalg/interessegrupper.
  • at indkalde til ordinær generalforsamling.
  • at oplyse kommunen om formandens adresse

Der udarbejdes beslutningsreferat af hvert bestyrelsesmøde samt af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. Referaterne indføres i en protokol.

Formanden og Kasserer bemyndiges til i fællesskab at disponere over foreningens midler.

Regnskabet
§10. Foreningens regnskabsår er 1/7 – 30/6.

Årsregnskabet revideres inden fremlæggelse af revisoren og underskrives af de tegningsberettigede og revisoren.

Foreningens opløsning
§11. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Ved opløsning fordeles foreningens midler ligeligt til medlemmerne.

§12. Foreningens vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 9. september 1990 og revideret og vedtaget på generalforsamling den 15. august 2020.